sustirti

sustirti
sustìrti intr. Rtr, NdŽ; RtŽ, sustỹrti Rtr, NdŽ 1. sukietėti, pasidaryti nelanksčiam (ppr. džiūstant): Skalbiniai sustỹrę KI405. An šalčio sustỹra rūbai kaip ragas Ut. Padžiauti drabužiai jau sustỹro, gal lig vakaro iššalvės Vkš. Drabužiai sustỹro į ožio ragą Kal. Ir autas y[ra] sustỹręs, nespė[ja] nė to auto išsidžiovinti Trk. Kailinius sustỹrusius lamdyk, bus minkštesni J. Kai linai sustìrsta (sustangrėja), sunku raut – rankas rėžo Ldvn.sukietėti, sustingti, sutenėti (ppr. šąlant, vėstant): Dumbluotos pelkės visur sustyro Žem. Sustỹrsta žolė, ir nebėda gyvolis Šts. Tai gražiai šaltiena sušalus ir kietai sustìrus Dkš. Buvo pietūs šilti, dabar viskas atšalo, viskas sustỹro Skr. Eik valgyt, paskui sustỹrsta ta kiaušienė Jrb. 2. pasidaryti nejudriam, sustingti, nutirpti (ppr. nuo šalčio ar kraujo apytakos sutrikimo): Parėjo namo sušalus, sustìrus Prn. Tep šalta, kad aš visa sustiraũ Mrj. Tokiam šalty į kaulą sustìrsi Sdb. Kojos rankos sustìro ledan Km. Sušalau kaip šunelis, sustyráu DūnŽ. Nestovėk sustìręs, eik pasišildyk prie ugnies Ut. Viškum sustìrom iš šalčio Krs. Sustìro vaikas nuo šalčio lyg mazgotė Vlkv. Sušalau, sustyráu į šakalį Vkš. Nuvažiuosi sustỹręs kaip varlė KlvrŽ. Nevažinėkias tokio[je] šalto[je], bo į ragą sustỹrsi Krš. Iš sodvos tebsalpinėju be darbo sustỹręs J. Paraviu kiek, tuoj strėnos ir sustỹra Gs. Rankos sustìro, nė sulenkt nebegaliu Ds. Reik žmogui dirbt, judėt, i nesustìrsi ant vietos Jrb. Sprandas sustỹręs kaip pagalys, kokia baisi ta senatvia Krš. Pirštai paliekta sustỹrę, užgeru vaistų – vėl paliekta gerai Žr. Ka žmogus nieko nedirbtum, tuojaus sustỹrtum Erž. Atsigulni, sustyrstì kaip meška DūnŽ. Kojos muno tos sustỹrsta į pagalius Lks. Kaulai sustỹro besėdint Vkš. Sustyrnù kaip medis, negaliu ilgai miegoti Krš. Visa sustìrus kiauliotė – stips Klt. Iš skausmo gyslos sustỹra Rmš. Kaip pasėdėsi, sustirs liežuvis Žem. Mano kojos, kad aš ilgai sėdu, visai sustỹrsta Plšk. Nuo to bulvių kasimo sustiro pirštai K.Saj. | prk.: Sustyrusios dogmos J.Šliūp. ^ Eina sustyręs kaip žirnių kirminas KrvP(Trg). Sustỹręs kaip kopūstinis kirminas Vkš. Sustyręs, kaip mietą įrijęs LTR(Yl). Bene akėtvirbalį prarijai, ka toksai sustyręs? LTR(Vdk). Sustyráu kaip sena kumelė DūnŽ.
sustìrusiai adv., sustỹrusiai: Kodėl taip sustỹrusiai tedarbuojys? Kal.būti neveikliam: Sustỹręs kaip medis – eik pri mergelkų, į vakarelį! Rdn.negyvam sustingti, numirti: Teip vienas [gyvendamas] ir sustìro Ėr. Aš sykį kačiuką nuguliau, radau po šonu sustỹrusį Gl. Tasai kūnas sušalęs ir sustyręs gulės I. ^ Kad tu kur sustỹrtum toks nenaudėlis! Rs.NdŽ padėrti, apsiblausti (apie akis): Tokios sustỹrusios, kaip neteptos akės, kol išsimarkstai Krš. Aš blandau sustỹrusias akis iš miego J.nuo stiprių pojūčių pasidaryti nejudriam, nustėrti: Pasakė, kad karvė užsismaugė, tai, kaip stovėjau vidury aslos, ir sustirau Ds. Aš iš, baimės sustirau vietoje . Ka tu pamatytai, sustỹrtai Plšk. Mes lovoj guliam, sustỹram [iš baimės], i baigta Ps. Juozas, staiga užgautas, sustiro valandėlę, nebesusigriebdamas ką atsakyti LzP. | Taip parsigando, ka i krau[ja]s sustyro LTR(Vdk).
3. J.Jabl, , Dgl sukietėti, sustandėti nuo nešvarumų, suskresti: Sustìrsta prie gyvulių tos drapanos, nespėji mazgot Mžš. Vaikai paliko nudriskę, sustìrę, surūgę Km. Marškiniai teip sustìrę kaip puodkelis Sdb. Nešiojo sijoną, ligi sustìro kaip kaulas Tr. Negalėjai persvilkt – eini visas sustìręs Sdk. Pareis numie nusibridę, sustỹrę Vgr. Apsileidimas bobos, kaip tik kokia laumė: sustìrus, subuvus Kair. Tavo pančekos kaip ragas sustỹrusios, bent išsiplautumi Vkš. Vaikų visus būrius ant pamato išperėjo saulelė: sustyrę, susimurinę gniaužė drėgnas smilteles Žem. \ stirti; antstirti; apstirti; atstirti; įstirti; išstirti; nustirti; pastirti; perstirti; prastirti; pristirti; sustirti; užstirti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • sustirti — susti̇̀rti vksm. Láukęs tri̇̀s vãlandas, sustiraũ į rãgą, į káulą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pastybti — 2 pastỹbti intr. 1. sušalti, sustirti: Ko tu tokis pastỹbęs? Vs. Atejo vakare pirkion visa pastỹbus Smn. 2. pasidaryti stangriam, nelanksčiam, sustirti: Mergaitė jau buvo pastỹbus, manėm, kad miršta Pns. Zara gaiš avis, ba jau kojos pastỹbę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sušalti — sušalti, sušą̃la (sùšala Slnt, sušal̃na Krtv, sta; Sut), sušãlo (sùšalė Krtv) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; SD177,209, SD432,454, M, L 1. intr. R, MŽ, I, LL331 būti perimtam šalčio, smarkiai sužvarbti, sustirti nuo šalčio, peršalti: Šalta, išgeni… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užšalti — užšalti, užšą̃la (ùžšala, užšal̃na Vg, sta; Sut, Ser), užšãlo (ùžšalė) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; R, MŽ, N, M, L 1. intr. impers. pradėti šalti, užeiti šalčiams (prieš prasidedant žiemai): Braidom po purvynus lig pat ùžšalant Pln. Tų darbų tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įstirti — įstìrti Rtr žr. sustirti 3: Labai įstìrę autskariai, kolgi neišsiskalbi? Š. Įstìrę skalbiniai NdŽ. stirti; antstirti; apstirti; atstirti; įstirti; išstirti; nustirti; pastirti; pers …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antstirti — antstìrti žr. apstirti 1: Pluta antstỹrusi, nereik nė pabirstalo, kvietinę duoną kepant Šts. stirti; antstirti; apstirti; atstirti; įstirti; išstirti; nustirti; pastirti; perstirti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apstingti — 1 apstìngti intr. Rtr, KŽ 1. M, Š džiūstant, vėstant šiek tiek sukietėti: Purvas jau apstìngęs DŽ1. Sudėtas plytas palaikė par dieną, kol anos apstìngo Vkš. Per dieną kiek prapučia vėjas, apstingsta žaizdotos pravėžų išplėšos J.Balt. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apstirti — apstìrti intr. 1. džiūstant kiek sukietėti, apdžiūti: Kad mėšlas gauna apstỹrt, tai gerai, o šlapią art bjauru Erž. Apstỹrsta rugiai ir nebibijo šalnų Šts. Šienas apstỹro, gal vežti Šts. Kai tik keliai kiek apstỹrs, važiuosme į mišką Up. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptirpti — aptir̃pti intr. K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; M, L 1. LL134, Ktk, Skrb kiek atsileisti, apsilydyti; apnykti, apmažėti tirpinant, tirpstant: Oras atšilo, sniegas aptir̃po BM45(An). Aptirpęs ledas GTŽ. Sėda jau sniegas – gale pirkios aptir̃pę Klt. Aptirpdavo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atstengti — 2 atstengti tr., intr. Lp atšalti, sustirti: Paimk pirštines, ba atstengsi rankas Vlk. Nusikloja, tada i guli atstengęs Plm. stengti; apstengti; atstengti; pastengti; sustengti; užstengti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”